Přihlásit se
Menu

NOVÝ ROZMĚR tradiční lukostřelby

Zobrazit novinky

úvodní Obchodní podmínky


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

1.   Dodavatel

Lucistnice.cz s.r.o.

IČ: 02964392
(dále jen "dodavatel")

2.   Objednávka zboží

Objednání zboží

Seznam zboží na stránkách www.lucistnice.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

U luků a kuší pro dospělé (tzn. s napínací silou větší než 15 kg/33 lbs) je možné dodat zboží pouze osobě starší 18-ti let způsobilé k právním úkonům. Odesláním objednávky se zákazník zavazuje, že příjemce objednaného zboží tuto podmíku splňuje.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3.   Doprava a dodání zboží

Dodací lhůta

O prázdninách (červenec, srpen) se věnujeme střelbě na sezónních střelnicích, zboží proto obvykle odesíláme jednou týdně (v pondělí).

Zboží bude dodáno v co nejkratší době poštou. U zboží označeného „Skladem“ obvykle do 2-7 pracovních dnů. Zboží označené „Na dotaz“ dodáme ihned, jakmile bude vyrobeno, o předpokládané době zaslání Vás budeme informovat. Zásilky hrazené převodem mohou být odeslány až po obdržení Vaší platby.

Způsob a cena dopravy, obal

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel prostřednictvím České pošty, a to na území celé České republiky, po domluvě i do zahraničí. Náklady na dopravu zboží se liší dle velikosti a množství zboží.

Poštovné je rozděleno do několika kategorií.

 

Drobné předměty (hroty, tětiva...)

60 Kč

 

Malé předměty (šípy...)

120 Kč

 

Velké předměty (kuše, terče, luky do 150cm...)

150 Kč

 

Terčovnice (zástěny, stojany)

140 Kč / ks

Každá terčovnice musí být zabalena jako samostatný balík s vlastním poštovným. U ostatního zboží se poštovné nenačítá s každým kusem.

Při doručování zboží do České republiky bude poštovné a balné vypočítáno ve druhém kroku objednávky a zákazník bude vyzván k potvrzení celkové částky. Při doručování mimo Českou republiku, bude způsob úhrady a výše poštovného a balného oznámena zákazníkovi elektronickou poštou.

Při platbě "na dobírku" účtujeme za tuto službu navíc 30 Kč.

Při nákupu nad 10.000 Kč je poštovné zdarma.

Obal se snažíme vytvořit s ohledem na životní prostředí. Díky použití jednoduchých a odpadních materiálů Vám také nemusíme účtovat balné. Jednotlivé složky lze oddělit a třídit. Děkujeme Vám, že nám pomáháte chránit životní prostředí.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má tři možnosti uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně při převzetí, dobírkou v místě předání zboží nebo platit předem převodem na účet. U objednávek do zahraničí lze platit pouze převodem. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. Nejsme plátci DPH.


Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

4.   Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Garance výměny

Garance LUČISTNICE.cz – všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží, řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní. Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě lučištnice.cz, kontaktuje zákazník provozovatele a uvede zejména typ výrobku a popis závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

5.   Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. 

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy:

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli elektronicky na emailovou adresu info@lucistnice.cz.

Při odstoupení doporučujeme předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Rozpor z kupní smlouvy

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 občanského zákoníku.

6. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

 7.   Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

 8.   Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.lucistnice.cz.

Novinky